CSR NEWS

02/10/17 บีทาเก้นมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

       บีทาเก้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนไทย ทางบริษัทฯห่วงใยพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุตรพนักงานบีทาเก้นที่มีผลการเรียนดีมูลค่า 505,000 บาท จำนวน 101 ทุน