CSR NEWS

25/11/17 บีทาเก้นสมุดนี้เพื่อน้อง

       บีทาเก้นส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมอบสิ่งของ สมุด อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านน้ำมี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย