CSR NEWS

24/11/17 โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว

       บริษัท บีทาเก้น จำกัดได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินนโยบายหลัก ด้วยการแบ่งบัน ช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงสภาพมากมายเกิดขึ้น ทำให้เกิดภาวะอากาศร้อน ภาวะหมอกควัน ภาวะน้ำท่วม ด้วยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนี้เอง ทางบริษัท บีทาเก้น จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่กำลังประสบปัญหาภาวะอากาศหนาวในปี 2560 นี้ โดยมีการจัดรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ที่ยังมีประโยชน์ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม