CSR NEWS

07/08/15 บีทาเก้นมอบทุนการศึกษา

            บีทาเก้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนไทย ทางบริษัทฯห่วงใยพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุตรพนักงานบีทาเก้น