CSR NEWS

09/01/16 กิจกรรมวันเด็ก

            บีทาเก้นเห็นความสำคัญของเด็กๆ เพราะเด็กๆในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมและได้เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการผลิตของโรงงานบีทาเก้น
 
เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นสิ่งที่ดี การปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอและสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็กๆ ทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป