บีทาเก้นในต่างแดน
ประเทศไทย
Betagen Company Limited

สำนักงานใหญ่
21/2 อาคารสมพงษ์ ซอยสันนิบาตเทศบาล
(รัชดาภิเษก ซอย 30) แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02 791 2345
โรงงาน
37 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 731100
034 287 593-4