คุณภาพของบีทาเก้น
“บีทาเก้น” คุณภาพที่คุณไว้วางใจ
เราได้เลือกและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำของโลก เพื่อมาผลิตเป็นสินค้าบีทาเก้น ภายใต้ระบบการผลิตที่มีมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนโดยกระบวนการการผลิตทั้งหมดภายในโรงงานนั้นเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ ภายใต้ระบบปิด ดังนั้นในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาสินค้าจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคนั้นจะถูกควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้ระบบและมาตรฐานระดับโลก

ผู้บริโภคทุกคนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าบีทาเก้นทุกชิ้นที่ถึงมือผู้บริโภคในทุกๆ วันนั้นอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ คุณประโยชน์ และมาตรฐานสินค้าระดับสากล
Quality Policy
นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่น และตระหนักถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
GMP หลักปฏิบัติเพื่อการผลิตที่ดี
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เป็นการนำ หลักการด้านสุขลักษณะอาหารไปปฏิบัติในห่วงโซ่อาหาร โดยเริ่มจากการผลิตขั้นต้นไปถึงผู้บริโภค
HACCP การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต เป็นระบบซึ่งกำหนด ประเมิน และควบคุมอันตรายในอาหารที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร
FSSC 22000 การรับรองระบบความปลอดภัยด้านอาหาร
เป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 และ TS22002-1 เพื่อกำหนดโครงสร้าง การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาดำเนินการ และการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System, FSMS) อย่างต่อเนื่อง
FoQus Food Safety and Quality
เป็นระบบมาตรฐานของ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (FrieslandCampina) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ และวิธีการในการผลิตของบีทาเก้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของบริษัทในเครือฟรีสแลนด์คัมพิน่า (FrieslandCampina) ในด้านของคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าบีทาเก้นนั้นมีมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

Safety Policy
นโยบายความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัยที่มีจุดมุ่งหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
FoQus SHE Food Safety and Quality Safety Healthy Environment
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบริษัทในเครือฟรีสแลนด์คัมพิน่า เพื่อความมั่นใจว่า พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่หน้างานจริงเป็นหลัก
OHSAS 18001 Occupational Health And Safety Assessment Series
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงทางด้านสุขภาพของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความมั่นใจว่า พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสวัสดิภาพและสุขภาพกายใจที่ดีในการทำงาน